Aktualne akty prawne

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz 67, z późn. zm.) _ na wniosek Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się zakaz przebywania na następujących odcinkach pasa drogi granicznej:
1) gm. Lubycza Królewska _ od znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 677;
2) gm. Ulhówek _ od znaku granicznego nr 677 do znaku granicznego nr 716;
3) gm. Dołhobyczów _ od znaku granicznego nr 716 do znaku granicznego nr 821;
4) gm. Hrubieszów _ od znaku granicznego nr 862 do znaku granicznego 865 oraz od znaku granicznego nr 871 do znaku granicznego nr 872 i od znaku granicznego nr 880 do znaku granicznego nr 882;
5) gm. Horodło _ od znaku granicznego nr 900 do znaku granicznego nr 902;
6) gm. Dubienka _ od znaku granicznego nr 950 do znaku granicznego nr 952 oraz od znaku granicznego nr 962 do znaku granicznego nr 965;
7) gm. Dorohusk _ od znaku granicznego nr 967 do znaku granicznego nr 969, od znaku granicznego nr 972 do znaku granicznego nr 975, od znaku granicznego nr 978 do znaku granicznego nr 995 oraz od znaku granicznego nr 1000 do znaku granicznego nr 1012;
8) gm. Sławatycze _ od znaku granicznego nr 1185 do znaku granicznego nr 1187;
9) gm. Terespol _ od znaku granicznego nr 1259 do znaku granicznego nr 1269 oraz od znaku granicznego nr 1276 do znaku granicznego nr 1277.
§ 2.
1. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1) właścicieli lub użytkowników gruntów położonych w pasie drogi granicznej,
2) oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk,
3) osób posiadających zezwolenie wydane przez właściwego terytorialnie komendanta placówki Straży Granicznej na przebywanie w pasie drogi granicznej na odcinkach wskazanych w § 1:
a) wykonujących prace remontowe, pomiarowe, badawcze i inne;
b) uczestniczących w imprezach turystycznych, sportowych, kulturalnych i innych.
2. Wniosek o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 może być złożony nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanej czynności lub imprezy.
§ 3.
Pas drogi granicznej w miejscach, o których mowa w § 1, oznacza się tablicami z napisem "PAS DROGI GRANICZNEJ - WEJŚCIE ZABRONIONE".

§ 4.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego rozporządzenia może zostać wymierzona kara grzywny na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. _ Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., nr 46, poz. 275, z późn. zm.).

§ 5.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 89, poz. 1630).

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

§ 2.
Na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.

§ 3.
1. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb w strefie nadgranicznej na wodach granicznych, z zastrzeżeniem ust. 2, może odbywać się do granicy państwowej przez całą dobę, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
2. Uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb z wykorzystaniem sprzętu pływającego w strefie nadgranicznej na wodach granicznych może odbywać się do granicy państwowej tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
3. O zamiarze wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, osoba fizyczna, a w przypadku imprez zorganizowanych - jej organizator, powiadamia właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.

§ 4.
1. Zamiar wykonywania polowania w strefie nadgranicznej na obszarze gmin przyległych do granicy państwowej, z wyłączeniem gmin przyległych wyłącznie do brzegu morskiego, podlega zgłoszeniu do właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego organizujący polowanie lub myśliwy, który zamierza polować indywidualnie, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem polowania.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (Dz. U. Nr 94, poz. 653).

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
G. Schetyna