WITAMY NA STRONIE ...!

Jeste_my pr__nie dzia_aj_c_ firm_ z wieloletnim do_wiadczeniem na rynku us_ug rekreacyjno-sportowych w Che_mie i okolicach. Nasz kreatywny zespó_ jest otwarty na potrzeby naszych Klientów, gotowy do realizacji postawionych przed nim zada_.

Oferujemy szereg us_ug z zakresu rozrywki dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych. Podstawowa nasza dzia_alno__ to: Sp_ywy kajakowe rzek_ graniczn_ Bug, Paintball, Imprezy integracyjne.

Sp_ywy kajakowe Sp_ywy kajakowe po Bugu: Nasza oferta obejmuje mi_dzy innymi: sp_ywy kajakowe po rzece granicznej Bug i jej dop_ywach; zorganizowane, ale równie_ sp_ywy indywidualne, gdzie Pa_stwo decyduj_ o wyborze sprz_tu, wybieraj_ tras_ i termin sp_ywu.

czytaj wi_cej

Paintball Paintball: Nasza oferta skierowana jest do grup zorganizowanych jak i klientów indywidualnych oraz firm. Organizujemy zabawy paintballowe wed_ug scenariuszy ustalonych z klientami, zapewniaj_c pe_ne wyposa_enie: umundurowanie (strój maskuj_cy, wojskowy, umo_liwiaj_cy kamufla_), marker z pe_n_ butl_ co2, mask_ i kulki z farb_ dla ka_dego uczestnika. Gwarantujemy maksymalne bezpiecze_stwo i komfort zabawy.

czytaj wi_cej

Je_li we_miesz udzia_ w imprezach organizowanych przez nas, my zadbamy o Twoje bezpiecze_stwo, szkolenie z podstawowych zasad manewrowania kajakiem i obs_ugi sprz_tu oraz o odpowiedni_ organizacj_ Twojej zabawy. B_dziemy równie_ egzekwowa_ stosowanie si_ do obowi_zuj_cych zasad bezpiecze_stwa od wszystkich uczestników, aby_ móg_ czu_ si_ z nami bezpiecznie i skupi_ si_ na dobrej zabawie i wypoczynku. Je_eli chcesz sp_dzi_ aktywnie swój wolny czas zapraszamy do nas: Sp_ywy kajakowe po Bugu, Paintball, Ogniska, Obozy szkoleniowe i wypoczynkowe z elementami survivalu.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US_UG!